• صفحه اصلی
  • استفاده از خوشه‌بندی BIRCH و الگوریتم بهینه‌سازی واکنش شیمیایی جهت کشف تقلب در حوزه سلامت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980603191713 بازدید : 4966 صفحه: 153 - 160

20.1001.1.16823745.1398.17.2.15.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط