• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بهبود عملکرد شبکه های ناهمگن با به کارگیری سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا
    عاطفه جعفریان زلفا زینل پوریزدی علی اکبر  تدین تفت
    یکی از چالش‌های اساسی شبکه‌های سلولی ناهمگن که در آنها ایستگاه‌های پایه مختلف با ویژگی‌های متفاوت به سرویس‌دهی کاربران می‌پردازند، سیاست دسترسی کاربران به ایستگاه‌های پایه است. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد ارتباط فراسو در شبکه ناهمگنی که از محدودیت بک‌هال در ایستگ چکیده کامل
    یکی از چالش‌های اساسی شبکه‌های سلولی ناهمگن که در آنها ایستگاه‌های پایه مختلف با ویژگی‌های متفاوت به سرویس‌دهی کاربران می‌پردازند، سیاست دسترسی کاربران به ایستگاه‌های پایه است. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد ارتباط فراسو در شبکه ناهمگنی که از محدودیت بک‌هال در ایستگاه‌های پایه رنج می‌برد، سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا پیشنهاد می‌گردد. در این نوع سیاست، کاربر می‌تواند به دو ایستگاه پایه مجزا در ارتباط فراسو و فروسو متصل گردد. به منظور بهره‌برداری کارامد از منابع شبکه و افزایش گذردهی کاربران متصل به سلول‌های پربار، معیار دسترسی کاربران به ایستگاه‌های پایه در ارتباط فراسو، برقراری تعادل بار در این ارتباط در نظر گرفته شده است. به این منظور شاخص ارتباط کاربران به ایستگاه‌های پایه و توان ارسالی آنها از حل مسأله بهینه‌سازی بیشینه‌کردن مجموع نرخ مؤثر کاربران به دست می‌آید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با به کارگیری این معیار، در سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا، شاخص تعادل بار، کارایی انرژی و متوسط نرخ مؤثر کاربران در این ارتباط به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد. از آنجا که نرم‌افزار گمز جواب دقیق مسأله بهینه‌سازی را محاسبه می‌کند و به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، مسأله فوق در شبکه بک‌هال با استفاده از نرم‌افزار گمز نیز حل شده است. نتایجی که از الگوریتم پیشنهادی به دست آمده به نتایج محاسبه‌شده از نرم‌افزار گمز نزدیک می‌باشد که نشان‌دهنده دقت مناسب الگوریتم پیشنهادی است. در ادامه نیز روشی برای بهبود تعادل بار در ارتباط فراسو در شبکه‌های ناهمگن که دارای محدودیت بک‌هال می‌باشند، پیشنهاد می‌شود و کارایی آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحي و تحلیل مبدل آنالوگ به ديجيتال کم‌توان با استفاده از ترانزيستور نانولوله کربني
    سعیده حیدری داریوش دیدبان
    امروزه مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال به عنوان جزء جدايي‌ناپذير از سيستم‌هاي بر روي تراشه به شمار مي‌آيند زيرا فاصله بين دنياي فيزيکي آنالوگ و دنياي منطقي ديجيتال را از بين مي‌برند. اين امر و تمايل روزافزون به استفاده از تجهيزات قابل حمل، سبب شده ملزومات طراحي اين مبدل‌ها م چکیده کامل
    امروزه مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال به عنوان جزء جدايي‌ناپذير از سيستم‌هاي بر روي تراشه به شمار مي‌آيند زيرا فاصله بين دنياي فيزيکي آنالوگ و دنياي منطقي ديجيتال را از بين مي‌برند. اين امر و تمايل روزافزون به استفاده از تجهيزات قابل حمل، سبب شده ملزومات طراحي اين مبدل‌ها مانند سرعت، توان مصرفي و سطح اشغالي بهبود يابند. راهکارها و روش‌هاي مختلفي جهت بهبود عملکرد مبدل‌ها ارائه شده که روز به روز در حال پيشرفت مي‌باشند. با توجه به اهميت روزافزون مبدل‌ها، در اين مقاله يک ADC سريع و کم‌توان با استفاده از CNTFET طراحي شده و عملکرد آن با نمونه مشابه MOSFET با همان طول کانال مورد بررسي قرار گرفته و همچنين عملکرد مبدل طراحي‌شده با دو نوع کدگذار مختلف، ROM و Fat tree مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه، نتايج شبيه‌سازي که با بهره‌گيري از نرم‌افزار HSPICE در تغذیه 9/0 ولت به دست آمده ارائه گرديده است. نتايج شبيه‌سازي مبدل در فناوری CNTFET بهبود قابل توجهي در پارامترهاي توان و تأخير نسبت به طراحي مشابه در فناوری CMOS نشان مي‌دهد. توان مصرفي و تأخير مبدل مبتنی بر نانولوله کربنی با کدگذار نوع ROM به ترتيب 5/92% و 54% و با کدگذار Fat tree به ترتيب 93% و 72% نسبت به مبدل‌های مبتنی بر ترانزیستورهای CMOS بهبود يافته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی کنترل‌کننده و تحلیل پایداری مجانبی مبدل باک با ساختار کنترلی آبشاری و استفاده از نظریه آشفتگی منفرد
    سجاد آذراستمال محمد هجری
    این مقاله، اثبات نظری پایداری مجانبی حلقه‌ بسته مبدل باک DC-DC را بر مبنای نظریه آشفتگی منفرد ارائه می‌دهد. به دلیل ماهیت ساختار دو مقیاس زمانی با دینامیک‌های تند و کند در این مبدل، برای کنترل آن از ساختار کنترلی آبشاری استفاده شده است. این کنترل‌کننده دارای دو حلقه کنت چکیده کامل
    این مقاله، اثبات نظری پایداری مجانبی حلقه‌ بسته مبدل باک DC-DC را بر مبنای نظریه آشفتگی منفرد ارائه می‌دهد. به دلیل ماهیت ساختار دو مقیاس زمانی با دینامیک‌های تند و کند در این مبدل، برای کنترل آن از ساختار کنترلی آبشاری استفاده شده است. این کنترل‌کننده دارای دو حلقه کنترلی می‌باشد: یک حلقه بیرونی برای کنترل ولتاژ خروجی بر مبنای کنترل تناسبی- انتگرالی و یک حلقه درونی برای کنترل جریان سلف بر مبنای کنترل مد لغزشی. کنترل‌کننده‌های مربوط به هر کدام از حلقه‌ها بر مبنای نظریه آشفتگی طوری طراحی می‌شوند که محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای مبدل را برآورده کرده و پایداری مجانبی حلقه بسته را در گستره وسیعی از شرایط اولیه مبدل، تضمین کنند. جهت اعتبارسنجی، روش پیشنهادی برای یک مبدل باک نوعی در محیط Matlab-Simulink شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با انتخاب مناسب ضرایب کنترل‌کننده PI حلقه بیرونی، مطلوبات مسئله برآورده شده و سیستم پایدار مجانبی می‌شود. همچنین مقاومت سیستم در برابر نامعینی بار و اغتشاشات ورودی و نیز نحوه ردیابی مرجع ولتاژ مورد ارزیابی قرار گرفته و ساختار پیشنهادی با ساختار PI-PI مقایسه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بهبود نسبت جریان روشن به خاموش Ion/Ioff درترانزیستورهای نانونوارگرافنی نوع شاتکی
    فرزانه تقی پور مرتضی  قلی پور بهرام عزیزالله گنجی
    ترانزیستورهای نانونوار گرافنی نوع شاتکی (SBGNRFET)، علی‌رغم ویژگی‌های بارزی که نسبت به ترانزیستورهای متداول دارند، دارای جریان خاموش نسبتاً زیاد و نسبت پایین می‌باشند. در این مقاله ساختار جدیدی از ترانزیستور نانونوار گرافنی نوع شاتکی ارائه شده که در آن گیت ترانزیستور چکیده کامل
    ترانزیستورهای نانونوار گرافنی نوع شاتکی (SBGNRFET)، علی‌رغم ویژگی‌های بارزی که نسبت به ترانزیستورهای متداول دارند، دارای جریان خاموش نسبتاً زیاد و نسبت پایین می‌باشند. در این مقاله ساختار جدیدی از ترانزیستور نانونوار گرافنی نوع شاتکی ارائه شده که در آن گیت ترانزیستور به دو قسمت تقسیم شده است. به گیتی که در سمت درین قرار گرفته است، ولتاژ ثابت متصل شده و گیتی که در سمت سورس قرار گرفته است، گیت اصلی ترانزیستور می‌باشد. ساختار SBGNRFET ارائه‌شده با مشخصه‌های هندسی و فیزیکی و در بایاس‌های متفاوت با استفاده از شبیه‌ساز عددی مبتنی بر توابع گرین غیر تعادلی شبیه‌سازی شده و کارایی افزاره مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده بهبود نسبت Ion/Ioff تا 7/6 برابر در V 8/0= VDS می‌باشد. در این ولتاژ نسبت Ion/Ioff از 2/1 در ترانزیستور SBGNRFET معمولی به 01/8 در ترانزیستور جدید رسیده و جریان خاموش Ioff از µA 5 به µA 7/0 کاهش یافته است. همچنین در V 6/0= VDS، به عنوان ولتاژ تغذیه، نسبت Ion/Ioff از 97/3 به 8/15 و جریان خاموش Ioff از µA 63/0 به µA 16/0 رسیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - سیستم جامع مدیریت بهینه منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه عصبی دینامیکی در مدل‌سازی عدم قطعیت مصرف انرژی الکتریکی ریزشبکه‌های متصل به شبکه
    محمد ویسی محمدرضا سلطانپور جعفر خلیل پور هادی نیایی
    در این مقاله، یک استراتژی برای به دست آوردن برنامه‌ریزی بهینه به منظور مدیریت توان الکتریکی ریزشبکه‌ها، با اشتراک‌گذاری توان الکتریکی از طریق هماهنگی میان ریزشبکه‌ها و سیستم همسایگی، که هیچ هزینه اضافی برای واحدهای تولیدی ندارد، پیشنهاد شده است. میزان عدم قطعیت بار مصرف چکیده کامل
    در این مقاله، یک استراتژی برای به دست آوردن برنامه‌ریزی بهینه به منظور مدیریت توان الکتریکی ریزشبکه‌ها، با اشتراک‌گذاری توان الکتریکی از طریق هماهنگی میان ریزشبکه‌ها و سیستم همسایگی، که هیچ هزینه اضافی برای واحدهای تولیدی ندارد، پیشنهاد شده است. میزان عدم قطعیت بار مصرف‌کنندگان، بر اساس شبکه عصبی دینامیکی و با توجه به روند پیاده‌سازی و دقت بالای پیش‌بینی، مدل می‌شود. از نگاه دیگر، برای تأمین انرژی الکتریکی ریزشبکه‌، علاوه بر اتصال به شبکه بالادست، از دیزل‌ژنراتور و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی و باتری ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی استفاده شده است. همچنین استفاده از فاکتورهای قابلیت اطمینان به همراه ارزیابی دقیق هزینه‌های جاری، موجب بهبود کارایی ریزشبکه‌‌ می‌شود. از این رو، احتمال میزان بار تأمین‌نشده سیستم (LPSP) و احتمال تأمین‌نشدن انرژی مورد انتظار مصرف‌کنندگان شبکه انرژی الکتریکی (LOLE)، به عنوان فاکتورهای ارزیابی دقت هزینه‌های جاری مطرح می‌شوند. مدل پیشنهادی در نرم‌افزارهای GAMS و MATLAB پیاده‌سازی شده و نتایج حاصل نشانگر عملکرد مطلوب الگوریتم پیشنهادی بوده و موجب سود‌دهی سیستم مورد مطالعه می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی افزاینده پایداری مقاوم ∞H با ضرایب بهینه ژنتیکی برای مدل چند ورودی چند خروجی بالگرد بدون سرنشین با دینامیک¬های وابسته
    زهرا سلامتی زهرا نجاتی علیرضا فرجی
    در این مقاله تلاش شده تا برای یک مدل چندورودی- چندخروجی (MIMO) بالگرد بدون سرنشین (HUAV)، سیستم افزاینده پایداری (SAS) مقاوم بهینه در مد هاور طراحی شود. این مدل در حالت حلقه باز، ناپایدار و زیر تحریک است و بین دینامیک‌های آن در کانال‌های رول، پیتچ و یاو وابستگی وجود دار چکیده کامل
    در این مقاله تلاش شده تا برای یک مدل چندورودی- چندخروجی (MIMO) بالگرد بدون سرنشین (HUAV)، سیستم افزاینده پایداری (SAS) مقاوم بهینه در مد هاور طراحی شود. این مدل در حالت حلقه باز، ناپایدار و زیر تحریک است و بین دینامیک‌های آن در کانال‌های رول، پیتچ و یاو وابستگی وجود دارد. در این مقاله با توجه به ویژگی خاص مدل، فیلترهایی با پهنای باند مشخص در مسیر سیگنال‌های اعمالی به عملگرها طراحی شده که باعث می‌شود وابستگی دینامیک‌ها در مدل حلقه بسته کاهش یافته و عملکرد حلقه‌های کنترلی در کانال‌های حرکت طولی، عرضی و سمت آن مجزا گردد. در این مقاله، SAS به صورت کنترل‌کننده‌های PI مقاوم روی مدل خطی طراحی می‌شود. بر این اساس، پس از مجزانمودن حلقه‌های عملکردی بالگرد در حالت حلقه بسته، ضرایب PI هر کانال به کمک مسئله کنترل مقاوم ∞H مدل شده و با الگوریتم ژنتیک به صورت بهینه‌ محاسبه گردیده است. در نهایت شبیه‌سازی روی مدل غیر خطی نشان‌دهنده مقاوم‌بودن آن در برابر عدم قطعیت ناشی از خطی‌سازی مدل غیر خطی و اغتشاشات واردشده به سیستم است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ساختار جدید مزرعه بادی– خورشیدی با قابلیت بهبود عملکرد در شرایط افت ولتاژ و فرکانس شبکه
    مهرداد طرفدارحق فرشید نجاتی مازگر سجاد توحیدی
    در این مقاله ساختار جدیدی برای مزرعه بادی- خورشیدی ارائه شده است. مزرعه بادی- خورشیدی پیشنهادی دارای قابلیت اتصال پانل خورشیدی و بارهای DC بوده و مجهز به یک سیستم ذخیره‌ انرژی (ESS) می‌باشد. هر توربین بادی DFIG در مزرعه بادی پیشنهادی دارای یک اتصال به شبکه AC از طریق اس چکیده کامل
    در این مقاله ساختار جدیدی برای مزرعه بادی- خورشیدی ارائه شده است. مزرعه بادی- خورشیدی پیشنهادی دارای قابلیت اتصال پانل خورشیدی و بارهای DC بوده و مجهز به یک سیستم ذخیره‌ انرژی (ESS) می‌باشد. هر توربین بادی DFIG در مزرعه بادی پیشنهادی دارای یک اتصال به شبکه AC از طریق استاتور و یک اتصال به لینک DC مشترک از طریق مبدل سمت روتور می‌باشد. در ساختار پیشنهادی، برای تبادل توان بین لینک DC مشترک و شبکه AC از یک مبدل سمت شبکه با توان بالا استفاده شده است. مزرعه بادی پیشنهادی در شرایط عملکرد عادی از مزایایی همچون کاهش تلفات مبدل و افزایش طول عمر مبدل‌ها بهره می‌برد. همچنین ساختار پیشنهادی قادر است قوانین شبکه را در تزریق توان راکتیو و توان اکتیو به ترتیب متناسب با خطاهای ولتاژ و فرکانس با استفاده از سیستم کروبار موازی و منبع ذخیره‌ساز انرژی و با تغییر حالت کنترلی DFIGها و پانل‌های خورشیدی رعایت کند. جهت بررسی قابلیت‌های ساختار پیشنهادی، شبیه‌سازی سیستم با نرم‌افزار MATLAB/Simulink انجام گردیده و همچنین از یک سیستم آزمایشگاهی جهت بررسی عملکرد ساختار پیشنهادی در شرایط مختلف کاری استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله چندآنتنی دوجهتی امن
    سیده فاطمه بزرگی سروش اخلاقی
    این مقاله، به بررسی بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله دوجهتی امن می‌پردازد. فرض مي‌شود كه در حضور يك شنودگر، دو كاربر تك‌آنتنی با كمك چند رله چندآنتنی تقويت و ارسال به مبادله اطلاعات با يكديگر اقدام مي‌كنند. در بازه زمانی اول، کاربران سیگنال خود را به سمت رله ارسال می‌کنند چکیده کامل
    این مقاله، به بررسی بهره‌وری انرژی در شبکه‌های رله دوجهتی امن می‌پردازد. فرض مي‌شود كه در حضور يك شنودگر، دو كاربر تك‌آنتنی با كمك چند رله چندآنتنی تقويت و ارسال به مبادله اطلاعات با يكديگر اقدام مي‌كنند. در بازه زمانی اول، کاربران سیگنال خود را به سمت رله ارسال می‌کنند و در بازه زمانی دوم، رله‌ها با استفاده از ماتریس شکل‌دهی پرتو، سیگنال دریافتی را به گونه‌ای به سمت کاربران ارسال می‌کنند که اطلاعات دریافتی شنودگر به حداقل برسد. با استفاده از دو روش شکل‌دهی پرتو در فضای پوچ (NSBF) و شکل‌دهی پرتو بر پایه هم‌ترازی تداخل (ILABF)، بهره‌وری انرژی که نسبت نرخ مجموع امن به توان مصرفی کل شبکه است، محاسبه شده است. نشان داده می‌شود که مسأله‌های پیش رو غیر محدب است و با استفاده از روش آزادسازی نیمه‌معین (SDR)، به صورت محدب تبدیل خواهند شد. این مسایل محدب با استفاده از روش نقطه درونی حل گردیده‌اند و پاسخ آنها فرم بسته ندارد. در نتایج عددی، ملاحظه می‌شود که با استفاده از روش شکل‌دهی پرتو بر پایه هم‌ترازی تداخل، بهره‌وری انرژی مقدار بیشتری را نسبت به روش شکل‌دهی پرتو در فضای پوچ که در پژوهش‌های پیشین به کار رفته است، به خود اختصاص می‌دهد. پرونده مقاله