• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعیین محل تغذیه و شکل دهی الگوی میدان در آنتن هم موقعیت MIMO با استفاده از تئوری مود مشخصه
    مصطفی پروین جواد احمدی شکوه حمیده  دشتی خویدکی
    در این مقاله روشی برای تعیین محل تغذیه در یک آنتن هم‌موقعیت چندورودی- چندخروجی (MIMO) بر مبنای تئوری مود مشخصه ارائه می‌شود. از خاصیت تعامد جریان‌های مشخصه برای تعیین محل‌های بهینه تغذیه در آنتن مورد نظر استفاده می‌شود. ابتدا تحلیل مود مشخصه برای تعیین مودهای رزونانسی م چکیده کامل
    در این مقاله روشی برای تعیین محل تغذیه در یک آنتن هم‌موقعیت چندورودی- چندخروجی (MIMO) بر مبنای تئوری مود مشخصه ارائه می‌شود. از خاصیت تعامد جریان‌های مشخصه برای تعیین محل‌های بهینه تغذیه در آنتن مورد نظر استفاده می‌شود. ابتدا تحلیل مود مشخصه برای تعیین مودهای رزونانسی متعامد آنتن، انجام و سپس محل‌های بهینه تغذیه برای تحریک این مودها، تعیین می‌شود. همچنین با تغییر دامنه تحریک این مودها، شکل الگوی میدان دور آنتن را تغییر می‌دهیم. مشاهده می‌شود که تنها با تغییر دامنه تحریک مودهای متعامد آنتن و ترکیب آنها در فرکانس مورد نظر، شکل و پهنای پرتوی آنتن تغییر می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - کاهش تلفات هسته مغناطیسی در مبدل فوروارد برای راه اندازی لامپ مگنترون
    محمدرضا بنائي ابوالفضل نصیری سید محمد علوی شهرام حسین زاده
    در اين تحقیق، یک مبدل فوروارد با کلمپ فعال تغییر فاز یافته برای راه‌اندازی لامپ مگنترون ارائه شده است . مبدل ارائه‌شده از نوع افزاینده و با بهره بالا می‌باشد. برای کاهش تنش ولتاژ کلید اصلی از ساختار کلمپ فعال استفاده شده است. به علاوه با استفاده از روش تغییر فاز کلید ک چکیده کامل
    در اين تحقیق، یک مبدل فوروارد با کلمپ فعال تغییر فاز یافته برای راه‌اندازی لامپ مگنترون ارائه شده است . مبدل ارائه‌شده از نوع افزاینده و با بهره بالا می‌باشد. برای کاهش تنش ولتاژ کلید اصلی از ساختار کلمپ فعال استفاده شده است. به علاوه با استفاده از روش تغییر فاز کلید کلمپ، ضمن حفظ چگالی شار بیشینه هسته ترانسفورماتور قدرت، امکان افزایش زمان روشن‌بودن کلید اصلی فراهم می‌گردد. بدین ترتیب با یک هسته یکسان امکان افزایش انتقال توان به وجود می‌آید. لذا در یک توان یکسان حجم، وزن و قیمت هسته مورد استفاده کاهش می‌یابد. همچنین یک مدار تشدید سری شرایط کلیدزنی نرم را فراهم می‌کند. توان بیشینه و متوسط منبع تغذیه برای کمینه تلفات کنترل می‌گردد. منبع تغذیه، توانی در حدود kW 1 با متوسط توان در حدود W 250 را با تنظیم زمان فعال‌بودن مبدل تحویل می‌دهد. از مزایای دیگر مدار ارائه‌شده می‌توان به سادگی مدار قدرت، کاهش تعداد المان‌های کلیدزنی و کاهش تلفات کلیدزنی اشاره کرد. نتایج طراحی توسط نرم‌افزار PSCAD شبیه‌سازی و تأیید شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - جبران سازی توان راکتیو با استفاده از تخصیص بهینه ی خازن ها در شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی مبتنی بر تئوری تصمیم گیری شکاف اطلاعاتی
    مریم رمضانی محبوبه اعتمادی زاده
    وجود پارامترهای نامطمئن در سیستم قدرت چالش‌های فراوانی را برای طراحان و بهره‌برداران این سیستم ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به مسئله خازن‌گذاری در حضور نیروگاه‌های بادی اشاره کرد. پاسخ مسئله به مقدار بار و خروجی نیروگاه بادی وابسته است که مقادیری نامطمئن دارند. چکیده کامل
    وجود پارامترهای نامطمئن در سیستم قدرت چالش‌های فراوانی را برای طراحان و بهره‌برداران این سیستم ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به مسئله خازن‌گذاری در حضور نیروگاه‌های بادی اشاره کرد. پاسخ مسئله به مقدار بار و خروجی نیروگاه بادی وابسته است که مقادیری نامطمئن دارند. در این مقاله، از روش تئوری تصمیم‌گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی برای مدل‌سازی عدم قطعیت در بار شبکه و خروجی نیروگاه بادی استفاده می‌شود. تابع هدف شامل هزینه بانک‌های خازنی و تلفات انرژی است که برای محاسبه تلفات انرژی از پخش بار مبتنی بر تبدیل بی‌بو استفاده شده است. پاسخ بهینه مسئله خازن‌گذاری بر اساس الگوریتم ژنتیک حاصل می‌شود. در نهایت کارایی روش بیان‌شده با انجام مطالعات عددی بر روی شبکه 33شینه IEEE مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شکل دهنده ترکیبی پرتو در سیستم های MIMO به وسیله تجزیه ماتریس شکل دهی پرتو بهینه
    محمدفرزان صباحی سلیمان  فرجی امیررضا فروزان
    سیستم‌های چندورودی- چندخروجی (MIMO)، به ویژه سیستم‌های MIMO انبوه، با به کار گرفتن تعداد زیاد آنتن بازده طیفی بزرگی به دست می‌آورند. یک مسئله مهم در این سیستم‌ها شکل‌دهی پرتو است. اگر شکل‌دهی پرتو به صورت کاملاً دیجیتال در باند پایه انجام شود، به ازای هر آنتن یک زنجیره چکیده کامل
    سیستم‌های چندورودی- چندخروجی (MIMO)، به ویژه سیستم‌های MIMO انبوه، با به کار گرفتن تعداد زیاد آنتن بازده طیفی بزرگی به دست می‌آورند. یک مسئله مهم در این سیستم‌ها شکل‌دهی پرتو است. اگر شکل‌دهی پرتو به صورت کاملاً دیجیتال در باند پایه انجام شود، به ازای هر آنتن یک زنجیره RF لازم است که منجر به هزینه و مصرف توان بالا می‌شود. در شکل‌دهی پرتو کاملاً آنالوگ، فقط یک زنجیره RF استفاده می‌شود و الگوی انتشار توسط شیفت‌دهنده‌های فاز تنظیم می‌شود ولی با این روش نمی‌توان بازدهی طیفی بهینه را ایجاد کرد. به همین دلیل روش‌های ترکیبی آنالوگ- دیجیتال برای شکل‌دهی پرتو مورد توجه هستند. در این مقاله، یک روش شکل‌دهی ترکیبی پرتو پیشنهاد می‌شود که در آن تعداد زنجیره RF مورد نیاز نسبت به حالت کاملاً دیجیتال بسیار کمتر است. طراحی پیش‌کدگذار و فیلتر گیرنده بر اساس بیشینه‌کردن بازده طیفی انجام شده است. این هدف در فرستنده، با نزدیک‌کردن حاصل‌ضرب دو ماتریس شکل‌دهنده پرتو آنالوگ و دیجیتال به ماتریس شکل‌دهی پرتو بهینه (که حاوی بردارهای منفرد سمت راست ماتریس کانال است) و با یک روش تکراری برآورده می‌شود. معیار نزدیک‌بودن دو ماتریس، نرم فروبنیوس تفاضل در نظر گرفته می‌شود. در گیرنده، طراحی شکل‌دهنده ترکیبی پرتو به طریق مشابه و با استفاده از معیار کمترین میانگین مربعات خطا انجام می‌شود. همچنین برای بهبود روش، یک الگوریتم مبتنی بر گرادیان برای کمترکردن خطا پیشنهاد شده است. نتایج شبیه‌سازی، برتری عملکرد روش پیشنهادی نسبت به روش‌های مشابه و همچنین پیچیدگی کمتر آن را نشان می‌دهد. بسته به سناریوی انتخابی، فاصله بازدهی طیفی روش پیشنهادی با روش بهینه به کمتر از dB 2 می‌رسد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طرح کنترلی توزیع ‏شده مبتنی بر کنترل مدل پیش‎بین جهت تأمین توان در یک ریزشبکه DC مستقل
    آرش عابدی بهروز رضایی علیرضا خسروی مجید شهابی
    در این مقاله، یک طرح کنترلی جامع برای یک ریزشبکه DC مستقل، شامل توربین بادی متصل به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم، واحد ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی و بارهای الکتریکی متغیر ارائه گردیده است. منابع انرژی از طریق مبدل‌های DC باک و باک- بوست به شین مشترک متصل می‌باشند. در لایه چکیده کامل
    در این مقاله، یک طرح کنترلی جامع برای یک ریزشبکه DC مستقل، شامل توربین بادی متصل به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم، واحد ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی و بارهای الکتریکی متغیر ارائه گردیده است. منابع انرژی از طریق مبدل‌های DC باک و باک- بوست به شین مشترک متصل می‌باشند. در لایه اول کنترلی کنترل‌کننده‌های توزیع‌شده محلی قرار دارند. این کنترل‌کننده‌ها به واسطه یک تحلیل پایداری لیاپانوف طراحی شده و علاوه بر تضمین پایداری، جریان و ولتاژ تزریقی به شبکه را از طریق کنترل تابع سوئیچینگ مبدل‌ها تنظیم می‌نمایند. کنترل‌کننده‌های ثانویه به صورت نامتمرکز بوده و میزان مشارکت هر واحد را در تأمین بار تعیین می‌نمایند. در این لایه کنترلی یک طرح کنترل‌کننده مدل پیش‌بین برای نیروگاه بادی پیشنهاد شده است و یک کنترل‌کننده تناسبی- انتگرالی با هدف تثبیت ولتاژ شین، مقادیر مرجع جریان را برای کنترل‌کننده محلی تعیین می‌نمایند. علاوه بر سادگی، سهولت در اجرا و سرعت عمل، استقلال کامل کنترل‌کننده‌های ثانویه و حداقل نیاز به بستر ارتباط داده در کنترل‌کننده‌های محلی و عدم نیاز به تغییر ساختار کنترلی در برنامه توسعه از ویژگی‌های مهم طرح کنترلی پیشنهادی می‌باشند. همچنین صحت عملکرد کنترل‌کننده‌ها با شبیه‌سازی در نرم‌افزار Matlab و برای موارد مطالعاتی مختلف مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی تاثیر تعداد اتمهای کربن موجود در عرض نوار نانومتری گرافنی بر جریان ترانزیستور تک الکترونی گرافنی
    داریوش دیدبان وحیده خادم حسینی
    ترانزیستور تک‌الکترونی یک قطعه الکترونیکی در ابعاد نانومتر است که شامل سه الکترود فلزی و یک جزیره یا نقطه کوانتومی می‌باشد. جزیره می‌تواند از نانومواد کربنی مانند نوار نانومتری گرافنی انتخاب شود. تعداد اتم‌های کربن موجود در نوار نانومتری گرافنی بر سرعت عملکرد ترانزیستور چکیده کامل
    ترانزیستور تک‌الکترونی یک قطعه الکترونیکی در ابعاد نانومتر است که شامل سه الکترود فلزی و یک جزیره یا نقطه کوانتومی می‌باشد. جزیره می‌تواند از نانومواد کربنی مانند نوار نانومتری گرافنی انتخاب شود. تعداد اتم‌های کربن موجود در نوار نانومتری گرافنی بر سرعت عملکرد ترانزیستور و ناحیه انسداد کولنی تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق، جریان ترانزیستور تک‌الکترونی با جزیره‌ای از نوار نانومتری گرافنی مدل‌سازی شده است. تأثیر عواملی از جمله تعداد اتم‌های کربن موجود در عرض نوار نانومتری گرافنی، طول نوار نانومتری گرافنی و ولتاژ اعمالی بر گیت روی جریان ترانزیستور بررسی شده است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که با افزایش تعداد اتم‌ها در عرض نوار نانومتری گرافنی، ناحیه انسداد کولنی در نمودارهای پایداری بار ترانزیستور کاهش می‌یابد. همچنین کاهش طول نوار نانومتری گرافنی و افزایش ولتاژ اعمالی بر گیت باعث کاهش ناحیه جریان صفر ترانزیستور می‌شود. افزایش تعداد اتم‌ها در عرض سه جزیره باعث افزایش ناحیه تونل‌زنی تک‌الکترون و بهبود عملکرد ترانزیستور می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بهبود مجموع نرخ کاربران ثانویه و بهره انرژی شبکه رادیوشناختگر با استفاده از تخصیص توان و Successive Relaying
    الهه مداح محمد لاری
    در این مقاله، یک شبکه رادیوشناختگر ارائه داده‌ایم که شامل چند کاربر ثانویه و یک کاربر اولیه است. کاربران ثانویه با روش تحت پوشش، از طیف کاربر اولیه استفاده می‌کنند. کاربر اولیه نیز دارای عملکرد Successive Relay است. در Successive Relay با استفاده از دو رله نیمه دوطرفه ب چکیده کامل
    در این مقاله، یک شبکه رادیوشناختگر ارائه داده‌ایم که شامل چند کاربر ثانویه و یک کاربر اولیه است. کاربران ثانویه با روش تحت پوشش، از طیف کاربر اولیه استفاده می‌کنند. کاربر اولیه نیز دارای عملکرد Successive Relay است. در Successive Relay با استفاده از دو رله نیمه دوطرفه به عملکردی مشابه رله تمام دوطرفه ولی با شدت تداخل بین رله‌ای کمتر می‌رسیم که باعث بهبود بهره طیفی می‌شود. همچنین با وجود اضافه‌شدن کاربران ثانویه، برای حفظ عملکرد صحیح کاربر اولیه و افزایش مجموع نرخ کاربران ثانویه، استفاده از عملکرد Successive Relay در کاربر اولیه را مطرح کرده‌ایم. در شبکه رادیوشناختگر نیز کاربران دارای تداخل هستند که برای حذف تداخل از ایده هم‌ترازسازی تداخل بهره گرفته‌ایم. در ادامه با در نظر گرفتن یک نرخ آستانه برای کاربر اولیه، حداقل توان لازم را برای منبع و رله به منظور تضمین کیفیت سرویس‌دهی کاربر اولیه به دست آورده‌ایم. یک مسئله تخصیص توان بیشینه‌سازی نرخ مجموع کاربران ثانویه ارائه کرده‌ایم و جواب بهینه را به فرم بسته به دست آورده‌ایم. همچنین یک مسئله بیشینه‌سازی بهره انرژی شبکه را طرح کردیم که در دو مرحله و با روش حل مسایل کسری، جواب‌های بهینه را به فرم بسته به دست آوردیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - فیلتر رنگي كاهشي بازتابنده‌ مقاوم در مقابل تغييرات زاويه تابش با استفاده از فراسطح دي‌اکسيد تيتانيوم و آينه‌هاي آلومينيومي
    زهرا ناصحي نجمه نزهت
    اخيراً فيلترهاي رنگي براي تصويربرداري و پرينت رنگي با کيفيت و وضوح بالا، در مقياس زير طول موج به کار مي‌روند. در اين مقاله، يک فيلتر رنگي کاهشي بازتابنده با کنتراست رنگي عالي نشان داده شده است. در فيلتر پيشنهادي، نانومکعب‌هاي دي‌اکسيد تيتانيوم با آينه‌هاي آلومينيومي در چکیده کامل
    اخيراً فيلترهاي رنگي براي تصويربرداري و پرينت رنگي با کيفيت و وضوح بالا، در مقياس زير طول موج به کار مي‌روند. در اين مقاله، يک فيلتر رنگي کاهشي بازتابنده با کنتراست رنگي عالي نشان داده شده است. در فيلتر پيشنهادي، نانومکعب‌هاي دي‌اکسيد تيتانيوم با آينه‌هاي آلومينيومي در بالا و پايين نانومکعب‌ها مجتمع شده است. به دليل ايجاد دوقطبي مغناطيسي در نانومکعب‌هاي دي‌اکسيد تيتانيوم، يک تشديد در طيف مرئي اتفاق مي‌افتد که با تغيير اندازه ضلع نانومکعب‌ها، طول موج تشديد در تمام طيف مرئي تنظيم مي‌شود. پچ‌هاي آلومينيومي در دو طرف نانومکعب‌ها، باعث دستيابي به بازده بيش از 70% و پهناي باند كمتر از 35 نانومتر مي‌شوند. فيلتر پيشنهادي نسبت به زاويه تابش خيلي حساس نيست، به طوري که با افزايش زاويه تابش از 0 تا 60 درجه، طول موج تشديد تغيير بسيار ناچيزي دارد و پهناي باند و بازده يکساني را حفظ مي‌کند. به علاوه، به دليل هندسه متقارن، فيلتر پيشنهادي به قطبش موج ورودي نيز وابسته نيست. اين مزيت‌ها عملکرد فيلتر پيشنهادی را در تصويربرداري و نمايشگرهاي با روشنايي و وضوح بالا تسهيل مي‌سازد. پرونده مقاله