• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - روش نوین مدل‌سازی و پاسخ‌یابی بهینه مطلق برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با لحاظ شرایط پیشامد
    ابوالفضل ناطقی حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی محمدصادق سپاسیان
    برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌ریزی توسعه شبکه برق می‌باشد. تا کنون روش‌های مختلفی جهت انجام این برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا بتوانند بهترین حالت توسعه شبکه انتقال را ارائه دهند. در این مقاله، روش‌های برنامه‌ریزی خطی ترکیبی ع چکیده کامل
    برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌ریزی توسعه شبکه برق می‌باشد. تا کنون روش‌های مختلفی جهت انجام این برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا بتوانند بهترین حالت توسعه شبکه انتقال را ارائه دهند. در این مقاله، روش‌های برنامه‌ریزی خطی ترکیبی عدد- صحیح (MILP) و برنامه‌ریزی غیر خطی ترکیبی عدد- صحیح (MINLP) جهت انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال مورد استفاده قرار گرفته و روش جدید برنامه‌ریزی غیر خطی (NLP) با حذف عدد صحیح به‌عنوان روشی جدید معرفی گشته است. همچنین در انجام مسأله برنامه‌ریزی، حالات مختلف وقوع پیشامد نیز در حل مسأله وارد شده است كه در مطالعات گذشته، اين مهم صورت نگرفته بود. برای حل مسأله، ترکیب‌های مختلفی از توابع هدف شامل هزینه توسعه، هزینه بهره‌برداری و هزینه تلفات مورد توجه قرار گرفته و نتایج حالات مختلف با یکدیگر مقایسه شده‌اند. برای بررسی امکان دسترسی به نقطه بهینه مطلق در مسأله حاضر، روش حل BARON به‌عنوان روش حل مناسب مورد استفاده قرار گرفته است. روش‌های ارائه‌شده بر روی شبکه نمونه 6شینه گارور و شبکه 118شینه IEEE اعمال شده است. نتایج به‌دست آمده، نشان‌دهنده امکان دسترسی به نقطه بهینه مطلق با دقت و سرعت بالا با استفاده از روش‌های مدل‌سازی MINLP و NLP است. همچنین مشاهده می‌شود که با در نظرگیری حالات وقوع پیشامد، نتایج توسعه شبکه، دقیق‌تر و صحیح‌تر خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شبيه‌سازي الگوهاي شليک پتانسيل عمل نورون‌هاي هرمي و کنترل مشخصه‌هاي آنها با استفاده از جريان‌هاي پتاسيمي گذرا
    زهرا دانش‌پرور محمدرضا دلیری
    سلول‌هاي هرمي هسته حلزوني پشتي (DCN)، داراي الگوهاي پاسخ نوروني با تأخيرهاي متفاوتي هستند. اين سلول‌ها داراي دو جريان پتاسيمي گذرا به نام‌هاي IKif و IKis هستند که به‌ترتيب داراي دريچه‌هاي نافعال شوندگي با ديناميک سريع و آهسته مي‌باشند. جريان هاي پتاسيمي گذرا يعني جريان‌ چکیده کامل
    سلول‌هاي هرمي هسته حلزوني پشتي (DCN)، داراي الگوهاي پاسخ نوروني با تأخيرهاي متفاوتي هستند. اين سلول‌ها داراي دو جريان پتاسيمي گذرا به نام‌هاي IKif و IKis هستند که به‌ترتيب داراي دريچه‌هاي نافعال شوندگي با ديناميک سريع و آهسته مي‌باشند. جريان هاي پتاسيمي گذرا يعني جريان‌هاي داراي دريچه‌هاي فعال‌شوندگي و نافعال‌شوندگي در تنظيم تأخير قبل از شليک پتانسيل‌هاي عمل تأثير دارند. اين جريان‌ها الگوهاي متفاوتي از پاسخ نوروني مانند شليک پيوسته بلافاصله بعد از اعمال تحريک يا پاسخ‌گويي با تأخيري طولاني بعد از ايجاد يک تک اسپايک پيشتاز يا حتي بدون تک اسپايک آغازين را به نمايش مي‌گذارند. در گزارش پيش رو، رفتار پاسخ نوروني سلول‌هاي هرمي DCN با استفاده از يک مدل دارای رسانایی 3متغيره شبيه‌سازي شده است و در ادامه با استفاده از روش‌هاي تحليلي سيستم‌هاي ديناميکي، مکانيسم‌هاي زيربنايي پاسخ‌هاي نوروني مدل ارائه‌شده توجيه شده است. اين مدل نسخه کاهش‌يافته‌اي از یک مدل الکتروفیزیولوژیکی با 10 متغير حالت می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت بر اساس ريسك و بهبود آن به وسیله برنامه‏ریزی مجدد تولید
    مرتضی سعیدی حسین سیفی
    تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، به‌طور سنتي با استفاده از معيارهاي قطعي انجام مي‌پذيرد. با استفاده از اين معيار در نهايت نقاط بهره‏برداري سيستم قدرت به دو دسته داراي امنيت و فاقد امنيت دسته‏بندي مي‌شود. اگر در صورت وقوع يک خطاي مشخص، متغيرهاي بهره‏برداري از حدود خود خارج شو چکیده کامل
    تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، به‌طور سنتي با استفاده از معيارهاي قطعي انجام مي‌پذيرد. با استفاده از اين معيار در نهايت نقاط بهره‏برداري سيستم قدرت به دو دسته داراي امنيت و فاقد امنيت دسته‏بندي مي‌شود. اگر در صورت وقوع يک خطاي مشخص، متغيرهاي بهره‏برداري از حدود خود خارج شوند (شرايط فاقد امنيت) لازم است تصميمات پيشگيرانه‌اي اتخاذ شود تا از امنيت سيستم در صورت وقوع خطا اطمينان حاصل گردد. علاوه بر معيار قطعي جهت تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، اخيراً از معيار احتمالاتي و يا معيار بر اساس ريسک استفاده مي‏شود. ارزيابي امنيت بر اساس ريسک، بر محاسبه شاخص ريسک استوار مي‏باشد. در اين مقاله شاخص‌هاي ريسک امنيت استاتيکي و امنيت ديناميکي مطالعه و بررسي شده است. يک شاخص جديد ريسک پايداري گذرا تعريف شده و از آن در تصميمات بهره‌بردار استفاده شده است. به‌طور معمول امنيت به‌عنوان يک قيد در تصميمات بهره‌برداري در نظر گرفته مي‌شود. در اين مقاله براي اولين بار، شاخص ريسک امنيت استاتيکي به‌عنوان تابع هدف و شاخص ريسک امنيت ديناميکي به‌عنوان قيد مسأله برنامه‌ريزي مجدد توليد لحاظ شده است. تصميم بهره‌بردار در دو حالت ارزيابي قطعي و ارزيابي بر اساس ريسک مقايسه شده ‏است. متغير حالت بهره‌برداري، ميزان توان اکتيو توليدي نيروگاه‏ها و ولتاژ مرجع ژنراتورها بوده و از الگوريتم بهينه‏سازي گروهي پرندگان به دليل کارایي بالاي آن جهت رسيدن به نقطه بهينه توليد استفاده شده ‏است. تابع هدف پيشنهادي شامل حداقل‌سازي هزينه توليد و حداکثرسازي امنيت (حداقل‌سازي شاخص ريسک امنيت) و قيد مسأله شامل در محدوده‌بودن شاخص ريسک پايداري گذرا مي‌باشد. قابليت بالاي روش پيشنهادي بر روي شبکه 24 شين IEEE نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی اقتصادی یک شبکه مستقل با کنترل داخلی شامل منابع انرژی پراکنده
    محمدحسن مرادی علی خندانی
    در اين مقاله 4 سناريوی تأمين انرژي مصرف‌كنندگان با استفاده از تابع هدف پیشنهادی با هم مقايسه گردیده و مناسب‌ترین روش تأمین انرژی مشخص شده است. 4 سناريوی تأمین انرژی عبارتند از: تأمين انرژي تنها به‌وسيله شبكه، شبكه و منابع توليد پراكنده، ريزشبكه به تنهايي و ريزشبكه متصل چکیده کامل
    در اين مقاله 4 سناريوی تأمين انرژي مصرف‌كنندگان با استفاده از تابع هدف پیشنهادی با هم مقايسه گردیده و مناسب‌ترین روش تأمین انرژی مشخص شده است. 4 سناريوی تأمین انرژی عبارتند از: تأمين انرژي تنها به‌وسيله شبكه، شبكه و منابع توليد پراكنده، ريزشبكه به تنهايي و ريزشبكه متصل به شبكه بالادست. اين سناريوهاي تأمين انرژي در قالب دو حالت، بارها بر روي يك فيدر و بارها بر روي فيدرهاي مجزا محاسبه و با هم مقايسه مي‌شوند. تابع هدف پيشنهادي برای هر کدام از سناریوها داراي دو بعد اقتصادي و قابليت اطمينان است. بعد اقتصادي شامل هزينه ثابت و هزینه جاري تأمين انرژي و بعد قابليت اطمينان شامل انرژي تأمين‌نشده مصرف‌كنندگان مي‌باشد كه پس از تبديل تابع هدف به يك بعد با استفاده از برنامه‌ريزي خطي حل مي‌شود. روش پيشنهادي در اين مقاله با روش مشابه مقايسه شده كه نتايج نشان از كارآمدبودن و كاربردي‌تر بودن روش فوق دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های سيستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی مبتنی بر شانس
    مهرداد حجت محمدحسین جاویدی
    تراكم در خطوط انتقال يكي از موانع اصلي براي شكل‌گيري رقابت سالم در بازار برق مي‌باشد و بنابراين تحقيقات متعددي بر روي روش‌هاي مديريت تراكم در بازار برق انجام شده است. از سوي ديگر، رفتار يك سيستم قدرت داراي ماهيت تصادفي است و به‌همين دليل در بسياري از مباحث مطالعاتی مرتب چکیده کامل
    تراكم در خطوط انتقال يكي از موانع اصلي براي شكل‌گيري رقابت سالم در بازار برق مي‌باشد و بنابراين تحقيقات متعددي بر روي روش‌هاي مديريت تراكم در بازار برق انجام شده است. از سوي ديگر، رفتار يك سيستم قدرت داراي ماهيت تصادفي است و به‌همين دليل در بسياري از مباحث مطالعاتی مرتبط با بهره‌برداری و برنامه‌ریزی، سیستم به‌صورت غير قطعي مدل‌سازي و بررسي مي‌گردد. عدم قطعيت‌هاي سيستم قدرت را به‌طور كلي مي‌توان در سه بخش مستقل بار، توليد و شبكه انتقال بررسي نمود. در اين مقاله، هدف ارائه روشي جديد براي تحليل تصادفي تراكم به كمك مدل‌سازي عدم قطعيت‌هاي ذاتي سيستم قدرت است. جهت تحليل مسئله مديريت تراكم به‌صورت احتمالي به‌جاي استفاده از روش‌هاي معمول، از برنامه‌ريزي مبتني بر شانس كه روشي براي مدل‌سازي مسایل بهينه‌سازي تصادفي است، استفاده مي‌گردد. مدل پیشنهادی مدیریت احتمالی تراکم توسط يك روش عددي با تكيه بر الگوريتم ژنتيك كد حقيقي و تكنيك مونت كارلو تحليل مي‌شود. براي مطالعه كارايي روش پيشنهادي، مديريت تراكم به‌صورت احتمالي بر روي شبكه 9باسه اصلاح‌شده IEEE پياده‌سازي مي‌شود. در اين شبكه منتخب، روش پيشنهادي براي تحليل تصادفي تراكم با روش ميانگين مقايسه شده و عملكرد روش ارائه‌شده در اين مقاله ارزيابي مي‌گردد. مطالعه نتایج، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری روش پیشنهادی در مدیریت تراکم شبکه انتقال است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اصلاح روش ردگیری بار در قیمت‌گذاری انتقال با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی
    محمدتقی عاملی میثم انصاری
    : با تجدید ساختار در صنعت برق، قیمت‌گذاری انتقال به یکی از مسایل مهم صنعت برق مبدل شده است. برای دست‌یابی به یک محیط رقابتی سالم باید قیمت‌گذاری به‌صورت منصفانه صورت گیرد. در این مقاله روش ردگیری بار مورد بحث قرار می‌گیرد که هزینه انتقال برای هر بازیگر قبل از اجرای بازا چکیده کامل
    : با تجدید ساختار در صنعت برق، قیمت‌گذاری انتقال به یکی از مسایل مهم صنعت برق مبدل شده است. برای دست‌یابی به یک محیط رقابتی سالم باید قیمت‌گذاری به‌صورت منصفانه صورت گیرد. در این مقاله روش ردگیری بار مورد بحث قرار می‌گیرد که هزینه انتقال برای هر بازیگر قبل از اجرای بازار با استفاده از داده‌های آماری برآورد می‌شود. در این مقاله از ترکیب ضرایب رگرسیون خطی و ضرایب همبستگی، ضرایب مشارکت به‌دست می‌آید که توصیف مناسبی از هزینه انتقال ارائه می‌دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از داده‌های آماری نقاط کار مختلفی حول نقطه کار نامی ساخته می‌شود. سپس برای هر نقطه کار پخش بار شبکه محاسبه شده و ضرایب رگرسیون خطی و همبستگی بین میزان تولید/ مصرف هر تولیدکننده/ مصرف‌کننده و توان عبوری از هر خط به‌دست می‌آید و از ترکیب این ضرایب سهم بازیگران از هزینه انتقال محاسبه می‌شود. در پایان ضرایب مشارکت برای شبکه 39 شینه IEEE محاسبه شده و نتایج آن با روش‌هاي قبلي مقایسه می‌شود. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که روش‌های بررسی‌شده هزینه انتقال را پوشش می‌دهند اما سهم تعیین‌شده برای هر بازیگر با استفاده از روش این مقاله، تناسب بیشتری با میزان استفاده از شبکه انتقال دارد. پرونده مقاله