• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - حذف برخط آرتيفکت پلک‌زدن از سيگنال‌های مغزی در سيستم‌های ارتباطی مغز با کامپيوتر با استفاده از تحليل وفقی مولفه‌های مستقل
    فرزانه شايق بروجنی عباس  عرفانيان اميدوار
    در سال‌های اخير کوشش‌های بسيار زيادی جهت استفاده از سيگنال‌های مغزی به‌عنوان يک کانال ارتباطی مستقيم بين انسان و کامپيوتر انجام گرفته است. اين کانال ارتباطی، سيستم‌های واسط مغز با کامپيوتر مبتنی بر سيگنال مغزی ناميده می‌شود. هدف تحقيقات در سيستم‌های واسط مغز با کامپيوتر چکیده کامل
    در سال‌های اخير کوشش‌های بسيار زيادی جهت استفاده از سيگنال‌های مغزی به‌عنوان يک کانال ارتباطی مستقيم بين انسان و کامپيوتر انجام گرفته است. اين کانال ارتباطی، سيستم‌های واسط مغز با کامپيوتر مبتنی بر سيگنال مغزی ناميده می‌شود. هدف تحقيقات در سيستم‌های واسط مغز با کامپيوتر ايجاد يک کانال ارتباطی است که مستقيماً فعاليت‌های مغزی را به فرمان‌های کنترلی تبديل کند. اين سيستم‌ها بر اساس تصور ذهنی حرکت و يا يک فعاليت ذهنی خاص استوار هستند. تصور حرکت باعث ايجاد پتانسيل‌هایی در سطح قشر حرکتی مغز می‌شود. می‌توان از اين سيگنال‌ها به‌عنوان يک دستور به کامپيوتر استفاده کرد. اما تشخيص اين سيگنال‌ها به علت پايين‌بودن نسبت سيگنال به نويز و وجود آرتيفکت‌های مختلف يک فرآيند پيچيده است. از مهم‌ترين مشکلات در گسترش سيستم‌های ارتباطی مغز با کامپيوتر، حذف بی‌درنگ آرتيفکت ناشی از پلک‌زدن چشم از سيگنال‌های مغزی است. تاکنون روش‌های مختلفی برای حذف آرتيفکت پلک‌زدن از سيگنال‌های مغزی ارائه شده است. يکی از روش‌های مؤثر و مطرح برای حذف آرتيفکت‌های مختلف از سيگنال‌های الکتروآنسفالوگرام استفاده از تحليل مؤلفه‌های مستقل است. اما اين روش نياز به تشخيص چشمی مؤلفه‌های مستقل مربوط به آرتيفکت‌ها دارد. بازبينی چشمی از مؤلفه‌ها بسيار زمان‌بر بوده و برای حذف برخط آرتيفکت، مناسب نيست. در اين مقاله، راهکار جديدی مبتنی بر تحليل مؤلفه‌های مستقل برای حذف برخط آرتيفکت پلک‌زدن از سيگنال‌های مغزی گسترش داده شده است. برای اين منظور، الگوريتم‌های مختلف وفقی تحليل مؤلفه‌های مستقل پيشنهاد و کارآيی آنها در شرايط مختلف با انواع داده‌های شبيه‌سازی شده مورد ارزيابی قرار گرفته است. نتايج شبيه‌سازی نشان می‌دهد که روش‌های وفقی تحليل مؤلفه‌های مستقل در شرايط خاصی به‌خوبی قادر به جداسازی برخط منابع هستند. به‌منظور حذف برخط آرتيفکت از سيگنال‌های مغزی با استفاده از راهکار پيشنهادی، آزمايشات مختلفی بر روی انسان انجام شده است. نتايج نشان می‌دهد که اين روش‌ها به‌خوبی قادر به حذف کامل آرتيفکت پلک‌زدن چشم به‌صورت برخط از سيگنال‌های مغزی بوده و برای استفاده در مانيتورينگ برخط EEG و سيستم‌های ارتباطی مغز با کامپيوتر مناسب هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل کلي شبکه‌هاي انتقال در حضور مزرعه‌هاي بادي
    مريم رمضاني محمودرضا حقی‌فام حسین سیفی محسن پارسامقدم
    اخيراً توليد برق از باد به‌عنوان يک منبع انرژي تجديد‌پذير در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزايش نفوذ مزرعه‌های بادي در سيستم‌هاي قدرت، اصلاح روش‌هاي موجود ارزيابي و مديريت اين سيستم‌ها امري اجتناب‌‌ناپذير است. بررسي قابليت تبادل شبکه انتقال چکیده کامل
    اخيراً توليد برق از باد به‌عنوان يک منبع انرژي تجديد‌پذير در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزايش نفوذ مزرعه‌های بادي در سيستم‌هاي قدرت، اصلاح روش‌هاي موجود ارزيابي و مديريت اين سيستم‌ها امري اجتناب‌‌ناپذير است. بررسي قابليت تبادل شبکه انتقال يکي از مطالعات مهم در سيستم‌هاي قدرت تجديدساختار يافته است که به‌منظور ارزيابي حد تبادل توان ميان نواحي سيستم از طريق شبکه و مديريت تبادلات آتي انجام مي‌شود. در اين مقاله چگونگی ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل در سيستم‌هاي قدرت چندناحيه‌اي برخوردار از مزرعه‌هاي بادي مطرح مي‌شود. ابتدا روش کلی ارزیابی با استفاده از شبيه‌سازي مونت‌کارلو، با لحاظ تغییرات بار شبکه و توان خروجي مزرعه بادي مطرح می‌گردد. در هر تکرار شبيه‌سازي، قابلیت تبادل با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي مبتني بر پخش بار بهينه محاسبه مي‌شود. سپس تغییرات احتمالاتی قابلیت تبادل برای یک سطح بار ثابت مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از تحليل ريسک به‌عنوان ابزار تصميم‌گيري و سنجش پيشنهاد می‌شود. در ادامه تغییرات توأم باد و بار برای ارزیابی قابلیت تبادل لحاظ‌شده و کاربرد روش دسته‌بندي اطلاعات در کاهش واریانس شبيه‌سازي مونت‌کارلو مطرح مي‌شود. کارايي روش‌هاي پيشنهادي با استفاده از شبکه آزمون 24 باسه IEEE - RTS مورد بحث قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحي، تجزيه و تحليل يک سيستم مخابراتي براي ارسال امن سيگنال صحبت در كانال چندمسيري زير آب در خليج فارس
    حميدرضا بخشي حسين شهبازي
    سيستم‌هاي مخابراتي بي‌سيم در زير آب داراي كاربرد‌هاي متعددي نظير كنترل از راه دور در عمليات حفاري چاه‌‌هاي نفت‌، جمع‌آوري اطلاعات ذخيره‌شده در پايگاه‌‌هاي اطلاعاتي در اعماق آب‌، ارسال اطلاعات سيگنال صحبت بين زيردريايي‌ها و غواص‌ها و عمليات اكتشاف و نقشه‌برداري از بستر ا چکیده کامل
    سيستم‌هاي مخابراتي بي‌سيم در زير آب داراي كاربرد‌هاي متعددي نظير كنترل از راه دور در عمليات حفاري چاه‌‌هاي نفت‌، جمع‌آوري اطلاعات ذخيره‌شده در پايگاه‌‌هاي اطلاعاتي در اعماق آب‌، ارسال اطلاعات سيگنال صحبت بين زيردريايي‌ها و غواص‌ها و عمليات اكتشاف و نقشه‌برداري از بستر اقيانوس‌ها هستند. در اين مقاله ضمن شبيه‌سازي كانال چندمسيره زير آب در خليج فارس، فرستنده و گيرند‌ه‌اي طراحي شد‌ه‌ است كه براي ارسال امن سيگنال صحبت در پهناي باند كم مناسب هستند. در طراحي گيرنده از سه روش گيرنده RAKE، يكسان‌ساز خطي و يكسان‌ساز غير خطي استفاده شده و نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که گيرنده با ساختار يكسان‌ساز غير خطی دارای بهترين عملکرد است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - الگوريتم ممتيک براي توزيع اقتصادي بار با توابع هزينه نامحدب
    مهدي نيستاني مليحه مغفوري فرسنگي حسین نظام‌آبادی‌پور
    اين مقاله يک روش جديد براي حل مسئله توزيع اقتصادي بار با توابع هزينه نامحدب با استفاده از الگوريتم ممتيک ارائه مي‌کند. مسئله توزيع اقتصادي بار واقعي داراي توابع هزينه نامحدب با محدوديت‌هاي مساوي و نامساوي است که مسئله را در يافتن بهينه فرامحلي با استفاده از روش‌هاي رياض چکیده کامل
    اين مقاله يک روش جديد براي حل مسئله توزيع اقتصادي بار با توابع هزينه نامحدب با استفاده از الگوريتم ممتيک ارائه مي‌کند. مسئله توزيع اقتصادي بار واقعي داراي توابع هزينه نامحدب با محدوديت‌هاي مساوي و نامساوي است که مسئله را در يافتن بهينه فرامحلي با استفاده از روش‌هاي رياضي دچار مشکل مي‌کند. در اين مقاله الگوريتم ممتيک با سه روش متفاوت براي جستجوي محلي پيشنهاد شده است. براي ارزيابي عملکرد روش‌هاي MA پيشنهادي، الگوريتم وراثتي حقيقي و يک الگوريتم ممتيک پيشنهاد شده توسط محققين ديگر به مسئله اعمال و نتايج حاصل مورد مقايسه قرار گرفته است. همچنين نتايج به‌دست آمده از اين روش‌ها با نتايج روش‌هاي گزارش‌شده در مقالات ديگر نيز مقايسه شده است. نتايج آزمايش‌ها نشان مي‌دهد که روش‌هاي پيشنهادي جواب‌هاي بهينه يا نزديک به بهينه براي سيستم‌هاي مورد مطالعه به‌دست مي‌دهند.نتايج آزمايش‌ها نشان مي‌دهد که روش‌هاي پيشنهادي جواب‌هاي بهينه يا نزديک به بهينه براي سيستم‌هاي مورد مطالعه به‌دست مي‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نسل جديد سيستم‌های اندازه‌گيري تخليه جزئی و کاربرد آنها در تشخيص نوع عيب عايقی تجهيزات فشار قوی
    حسن‌رضا ميرزايي اصغر اکبری علی مذهب‌جعفری محمد خارزی
    : امروزه اندازه‌گيري الکتريکی تخليه جزئی (PD) به‌منظور مونيتورينگ و بررسی کيفيت عايقي تجهيزات فشار قوی جايگاه ويژه‌ای در صنعت پيدا کرده است. اغلب اين اندازه‌گيري‌ها توسط دستگاه‌های تجاری موجود که دارای باند فرکانسی محدودی هستند انجام می‌شود. اين نوع از دستگاه‌های اندازه چکیده کامل
    : امروزه اندازه‌گيري الکتريکی تخليه جزئی (PD) به‌منظور مونيتورينگ و بررسی کيفيت عايقي تجهيزات فشار قوی جايگاه ويژه‌ای در صنعت پيدا کرده است. اغلب اين اندازه‌گيري‌ها توسط دستگاه‌های تجاری موجود که دارای باند فرکانسی محدودی هستند انجام می‌شود. اين نوع از دستگاه‌های اندازه‌گيري فقط قادر به آشکارسازی چهار پارامتر مهم هر تک‌پالس تخلیه جزئی شامل بار ظاهری، فاز وقوع نسبت به ولتاژ اعمالی، زمان وقوع و مقدار لحظه‌ای ولتاژ بوده و روند عيب‌يابی توسط آنها فقط بر پايه الگوهای به‌دست آمده از اين چند پارامتر محدود می‌شود. اخيراً با معرفی سيستم‌های اندازه‌گيري جديد که دارای پهنای باند فرکانسی وسيعی هستند امکان آشکارسازی شکل موج تک‌پالس‌های PD در حوزه زمان فراهم شده است. با استفاده از ويژگي‌های به‌دست آمده از اين شکل موج‌ها می‌توان به‌طور دقيق‌تری نسبت به تعيين عيب عايقی تجهيزات فشار قوی اقدام نمود. همچنين بر خلاف دستگاه‌های معمول اندازه‌گيري، با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از دستگاه‌های با پهنای باند وسيع، به‌راحتی می‌توان به وجود چند منبع هم‌زمان تخليه جزئی در تجهيزات پی برده و با تفکيک و جداسازی پالس‌های مربوطه، نوع عيب هر يک از آنها را تشخيص داد. در اين مقاله به بررسی روند تعيين عيب عايقی با استفاده از ويژگي‌های حوزه زمان پالس‌های تخليه جزئی که به کمک دستگاه‌های جديد اندازه‌گيري به‌دست آمده‌اند، پرداخته شده و با ارائه يک الگوريتم جديد، قدرت تفکيک‌کنندگی هر يک از آنها مطالعه شده است. همچنين جداسازی تک‌پالس‌های PD در صورت وجود منابع چندگانه هم‌زمان مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بهبود ميرایي نوسانات سيستم قدرت با استفاده از UPFC بهينه‌شده توسط الگوريتم ژنتيک
    سيدعباس طاهر رضا همتي علي عبدالعلي‌پور
    در اين مقاله به طراحي کنترل‌کننده ميراساز براي ميرایي نوسانات سيستم قدرت بر مبناي UPFC پرداخته شده است. سيستم تحت مطالعه يک سيستم تک‌ماشينه متصل به شين بينهايت مي‌باشد. ابتدا مدل خطي به‌فرم فضاي حالت براي سيستم تک‌ماشينه متصل به شين بينهايت آورده شده و سپس کنترل‌کننده م چکیده کامل
    در اين مقاله به طراحي کنترل‌کننده ميراساز براي ميرایي نوسانات سيستم قدرت بر مبناي UPFC پرداخته شده است. سيستم تحت مطالعه يک سيستم تک‌ماشينه متصل به شين بينهايت مي‌باشد. ابتدا مدل خطي به‌فرم فضاي حالت براي سيستم تک‌ماشينه متصل به شين بينهايت آورده شده و سپس کنترل‌کننده مذکور با روش بهينه‌سازي الگوريتم ژنتيک براي اين سيستم بهينه‌سازي شده است. تأثير کنترل‌کننده ميراساز بر ميرایي نوسانات سيستم قدرت از طريق شبيه‌سازي غير ‌خطي در حوزه زمان نشان داده شده است. همچنين براي نمايش ويژگي‌هاي کنترل‌کننده طراحي‌شده نتايج اين کنترل‌کننده با يک کنترل‌کننده کلاسيک مقايسه شده که نتايج برتري کنترل‌کننده طراحي‌شده را نسبت به کنترل‌کننده کلاسيک نشان مي‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی مبدل طول موج برای سالیتون‌های فمتوثانیه مرتبه دو با لحاظ‌کردن اثر پاشندگی مرتبه چهار در فیبر نوری
    آیدا اسماعیلیان مارناني محمدکاظم مروج فرشی مجید ابن علی حیدری
    در این مقاله با مطالعه واپاشی سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای مرتبه در این مقاله با مطالعه واپاشی سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای مرتبه دو، امکان طراحی مبدل طول موج برای چنین سالیتون‌هایی برای اولین مرتبه بررسی و گزارش می‌شود. در این مطالعه، علاوه بر لحاظ‌کردن آثار غیر خطی مهم بر چکیده کامل
    در این مقاله با مطالعه واپاشی سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای مرتبه در این مقاله با مطالعه واپاشی سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای مرتبه دو، امکان طراحی مبدل طول موج برای چنین سالیتون‌هایی برای اولین مرتبه بررسی و گزارش می‌شود. در این مطالعه، علاوه بر لحاظ‌کردن آثار غیر خطی مهم برای سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای، مانند آثار پراکندگی برانگیخته رامان (SRS) و خودتیزی، پاشندگی‌های مرتبه 3 (3β) و 4 (4β) نیز در حضور اختلال پله‌ای در نظر گرفته شده است. نشان داده‌ایم، با لحاظ‌کردن پاشندگی مرتبه 4، واپاشی سالیتون نسبت به حالت مربوط به 0 = 4β تقارن چشم‌گیری پیدا می‌کند. در انتها نشان داده شده ‌است با فرض این که بتوان اندازه پاشندگی مرتبه 4 را به‌گونه‌ای به –0.001 ps4/km رساند، واپاشی تقارن مطلوبی خواهد یافت و طراحی مبدل طول موج برای چنین سالیتون‌هایی میسر خواهد شد. پرونده مقاله