• صفحه اصلی
  • تعیین حداکثر توان انتقالی با روش ترکیبی نیوتن- رافسون- سایدل و پخش‌بار هولومورفیک با بهبود محاسبات ماتریسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400081632166 بازدید : 6163 صفحه: 42 - 50

20.1001.1.16823745.1402.21.1.8.9

نوع مقاله: پژوهشی