• صفحه اصلی
  • یک هیوریستیک جدید برای تشخیص بن بست در تحلیل ایمنی سیستم های نرم افزاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000219273356 بازدید : 2814 صفحه: 73 - 79

20.1001.1.16823745.1401.20.1.8.2

نوع مقاله: پژوهشی