• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی کمپرسور 250-K با استفاده از روش سری موازی نارکس و فازی سلسله‌مراتبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980426190864 بازدید : 7019 صفحه: 191 - 198

20.1001.1.16823745.1399.18.3.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط