• صفحه اصلی
  • بهبود دقت الگوریتم تخمین حالت در سیستم‌های قدرت بر مبنای مکان‌یابی PMUها و استفاده از روابط زاویه ولتاژ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139705141582163690 بازدید : 4016 صفحه: 135 - 141

20.1001.1.16823745.1397.16.2.16.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط