• صفحه اصلی
  • طراحی کنترل‌کننده مقاوم LMI برای مبدل SIDO بوست/ بوست مبتنی بر مدل فلوگراف سیگنال

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970514134610163681 بازدید : 4232 صفحه: 87 - 96

20.1001.1.16823745.1397.16.2.10.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط