• صفحه اصلی
  • طراحی و آنالیز یک کنترل‌کننده مقاوم و سریع جدید مد لغزشی با سطح لغزش چندشیب، برای اینورترهای نوع NPC سه‌سطحی تک‌فاز تحت بارهای مختلف و کاهش THD خروجی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960505163267188 بازدید : 6996 صفحه: 103 - 113

20.1001.1.16823745.1396.15.2.4.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط