• صفحه اصلی
  • طراحي بهينه موتور مغناطيس دایم داخلي برای افزایش محدوده تضعيف شار و کاهش حجم آهن‌ربای مصرفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960422136366895 بازدید : 3801 صفحه: 61 - 66

20.1001.1.16823745.1395.14.1.7.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط