• صفحه اصلی
  • یک چارچوب مبتنی بر آتاماتای یادگیر توزیع شده توسعه یافته برای حل مسأله یافتن زیرگراف بهینه تصادفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909114224665 بازدید : 4204 صفحه: 85 - 97

20.1001.1.16823745.1393.12.4.1.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط