• صفحه اصلی
  • حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از فيلتر وفقي NLMS مبتني بر شبکه ناهمبستهساز MIMO

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090413426544 بازدید : 4114 صفحه: 123 - 130

20.1001.1.16823745.1389.8.2.5.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط