• صفحه اصلی
  • راهكاري ساده و مؤثر براي تشخیص حروف الفبای فارسی در زبان اشاره حرکات انگشتان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090411589529 بازدید : 3800 صفحه: 323 - 328

20.1001.1.16823745.1388.7.4.7.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط