• صفحه اصلی
  • طراحی عناصر نوری پراشی دریچه- محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه‌ای تکراری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090411556528 بازدید : 3237 صفحه: 315 - 322

20.1001.1.16823745.1388.7.4.6.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط