• صفحه اصلی
  • مدل ریاضی تحلیل جریان کلیک برای پیش‌بینی رفتار مشتریان اینترنتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940904113435525 بازدید : 3774 صفحه: 290 - 298

20.1001.1.16823745.1388.7.4.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط