• صفحه اصلی
  • ارزیابی روش‌های بازشناسی متون فارسی بر مبنای شکل کلی زیرکلمات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940904112958523 بازدید : 3620 صفحه: 267 - 280

20.1001.1.16823745.1388.7.4.1.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط