• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان راکتور کنترل‌شونده مغناطیسی مبتنی بر روش زنجیره مارکوف

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980818193349 بازدید : 7765 صفحه: 165 - 176

20.1001.1.16823745.1398.17.3.2.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط