• صفحه اصلی
  • استفاده از دسته‌بندی ترکیبی مبتنی بر جداسازی نمونه‌های متعارف و نامتعارف برای تشخیص سرطان پستان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980603191716 بازدید : 3519 صفحه: 161 - 166

20.1001.1.16823745.1398.17.2.16.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط