• صفحه اصلی
  • تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای طراحی فلیپ‌فلاپ استاتیک بر مشخصه‌های زمانی و توان مصرفی آن در تکنولوژی 16 نانومتر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980603191712 بازدید : 3438 صفحه: 145 - 152

20.1001.1.16823745.1398.17.2.14.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط