• صفحه اصلی
  • تشخیص ابعاد و سرعت خودرو از ویدئوی دریافتی از دوربین کالیبره‌نشده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980603191709 بازدید : 3725 صفحه: 117 - 127

20.1001.1.16823745.1398.17.2.11.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط