• صفحه اصلی
  • واگذاری داده به فمتوسل با استفاده از فناوری ارتباط دوسویه هم‌فرکانس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970708164662 بازدید : 1544 صفحه: 142 - 148

20.1001.1.16823745.1397.16.2.6.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط