• صفحه اصلی
  • ارائه مدلی برای ژنراتور تغذیه دوگانه در توربین بادی بر اساس روابط تحلیلی دقیق هارمونیکی و نوسان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960422057326891 بازدید : 4027 صفحه: 25 - 35

20.1001.1.16823745.1395.14.1.3.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط