• صفحه اصلی
  • یک روش مبتنی بر یادگیری چنددقتی برای تطبیق تصاویر پزشکی چندکیفیتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909115417666 بازدید : 4410 صفحه: 98 - 108

20.1001.1.16823745.1393.12.4.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط