• صفحه اصلی
  • بازشناسی کلمات دست‌نویس فارسی به کمک تبدیل قطبی- لگاریتمی و مدل مخفی مارکوف

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090814852637 بازدید : 2033 صفحه: 103 - 110

20.1001.1.16823745.1392.11.4.5.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط