• صفحه اصلی
  • مدلی مبتنی بر آنتروپی و اتوماتاهاي یادگیر برای حل بازی‌های تصادفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940904133028541 بازدید : 4486 صفحه: 97 - 106

20.1001.1.16823745.1389.8.2.2.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط