• صفحه اصلی
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090413284540 بازدید : 4279 صفحه: 85 - 96

20.1001.1.16823745.1389.8.2.1.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط